Gnàth-shìde Innse Gall: A' Cuideachadh Innse Gall gus Dèiligeadh ri Atharrachadh na Gnàth-shìde.

Tha Gnàth-shìde Innse Gall a’ togail mothachadh air agus a’ leasachadh gnìomh gus dèiligeadh ri atharrachadh na gnàth-shìde agus a bhuaidh air na h-eileanan againn

Ionad Gnàth-shìde Innse Gall: A’ Cumhachdachadh Bhuill, A’ Brosnachadh Atharrachadh

Tha Ionad Gnàth-shìde Innse Gall a’ toirt taic don bhallrachd le bhith a’ toirt seachad ghoireasan, maoineachadh sìl, trèanadh, co-obrachadh air pròiseactan agus cothroman lìonraidh gus cuideachadh le oidhirpean lasachaidh is freagarrachadh sna h-eileanan againn.

Mapa Buill Hub Gnàth-shìde

Dè an rud as ùire?

Maoin Beachdan gu Gnìomh - Wee Studio Records
A’ Chiad Cho-chruinneachadh Gàidhlig air Atharrachadh na Gnàth-Shìde