Mu Ar Deidhinn

Aithris-rùin

Tha Gnàth-shìde Innse Gall ann gus co-obrachadh agus gnìomh a bhrosnachadh air feadh nan eilean mu atharrachadh na gnàth-shìde. Bheir sinn daoine còmhla: coimhearsnachdan, gnìomhachasan agus buidhnean gus dèiligeadh ris a’ chunnart as motha dha na h-eileanan againn.

Mu Ar Deidhinn

Cò sinn?

Chaidh ar stèidheachadh mar bhuidheann cunntachail do Bhuidheann Atharrachadh na Gnàth-shìde Com-pàirteachas Dealbhadh Coimhearsnachd Innse Gall. Dh’fhoillsich a’ bhuidheann seo Feallsanachd Gnàth-shìde agus Cùis airson Gnìomh, a chomharraich le chèile an fheum air co-obrachadh agus dòigh-obrach coimhearsnachd gu lèir a thaobh gnìomh gnàth-shìde anns na h-eileanan. Chaidh Climate Hebrides a stèidheachadh mar chompanaidh com-pàirt coimhearsnachd gus pròiseactan agus gnìomhan a thoirt air adhart a tha farsaing ann an sealladh agus in-ghabhalach nan lìbhrigeadh.

Àireamh Taigh nan Companaidhean: SC733021

Ar Com-pàirtichean

Bidh sinn ag obair le raon de chom-pàirtichean gus builean adhartach a thoirt do mhuinntir nan eilean. Tha sinn a’ togail mothachadh sa choimhearsnachd, ag obair le buidhnean coimhearsnachd, gnìomhachasan, urrasan fearainn, agus daoine fa leth a tha airson a bhith mar phàirt den fhuasgladh air atharrachadh na gnàth-shìde. Gu bunaiteach tha sinn mu dheidhinn co-obrachadh agus gnìomh. Bidh sinn a’ coileanadh seo le bhith a’ leasachadh planadh agus gnìomh mu atharrachadh na gnàth-shìde aig gach ìre. Tha ar com-pàirtichean ann am Buidheann Atharrachadh na Gnàth-shìde a’ Chom-pàirteachais Dealbhadh Coimhearsnachd a’ gabhail a-steach buidhnean reachdail leithid Comhairle nan Eilean Siar, SEPA, NàdarAlba, agus NHSWI a bharrachd air buill coimhearsnachd leithid Fearann ​​Coimhearsnachd Innse Gall. Tha àite bunaiteach aig ar com-pàirtichean coimhearsnachd, tro Ionad Gnàth-shìde Innse Gall.